Yaklaşımımız

İklimbilim Odaklı Sürdürülebilirlik Yönetimi ve İnovasyon Etkileşimli Kurumsal Dönüşüm

İnnoEM Sürdürülebilirlik Danışmanlığı’nın oluşturduğu inovasyon ve teknoloji etkileşimli bütünsel yaklaşım, firmaların kurumsal sürdürülebilirlik yolculuğunun etkililiğini daha yüksek seviyeye ulaştırmakta yeni nesil bir rehberlik sunuyor: İklimbilim Odaklı Sürdürülebilirlik yönetimiyle Karbon-Nötr Markalar” oluşturarak İnovasyon Etkileşimli Kurumsal Dönüşümünüzün doğru ve gerçekçi stratejilerle biçimlenmesine yardımcı oluyoruz.

İklimbilim Odaklı Sürdürülebilirlik Yönetimi ve İnovasyon Etkileşimli Kurumsal Dönüşüm

Sürdürülebilirlik ile Sürdürülebilir Kalkınma vizyonu ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan bütünleşik etkisi güçlü aksiyonlar içeren bir kurumsal gelişimi ifade eder.

Kurumsal gelişimin odağında iklim değişikliğinin yarattığı küresel risklerin bertaraf edilmesindeki öngörüler, uygulama becerileri ve kültürel değişim belirleyicidir.


İklimbilimin ışığında gerçekleştirilen sürdürülebilirlik yönetimi hem kurumsallaşmanın hem de küresel pazardaki üretim-tüketim biçimlerinin yeni nesillere uzanan felsefi özünü (varoluş biçimini) oluşturmaktadır. İklim değişikliğini engelleme fonksiyonlarındaki eylem becerileri ulusal ve uluslararası rekabet gücünü yeni nesil kurum kültürüyle uyumlu, hızlandırıcı ve etkili sonuçlara dönüştürür. Bu dönüşüm, iş dünyasının ve küresel pazarların evriminin habercisidir. Sürdürülebilirlik yönetimi, “Daha iyi bir dünya” tasavvurunda ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımları ön plana çıkararak, kurumsal gelişimin ve küresel ticaretin geleceğine güven katar.    

 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi’nin vurguladığı bütünsel dönüşüm, İklimbilim’in uzgörü ve sektörel izdüşümleriyle biçimlenerek yeni nesil inovasyon fikirlerinde vücut bulduğunda, küresel pazarın geleceğini mümkün kılan yeşil ekonomi tasavvuruyla uyumlu yeni tasarımlar oluşacaktır. Şüphesiz, ulusal pazarlar bu dönüşüme hızla eşlik edecektir.

 

Sürdürülebilirlik eylemlerinin stratejik açıdan belirleyici konumlanmasında yönetişim ve paydaş etkileşimi anahtar bir rol üstlenmektedir. Kurumsal dönüşümün etkin bir sürdürülebilirlik liderliğiyle yönetim kuruluna doğrudan bağlı bir komitede temsil edilerek biçimlenmesi, bununla birlikte, dış paydaş etkileşimleri ile kurumsal işbirliklerinde iklimbilim odaklı sürdürülebilirlik motiflerinin oluşturularak değerlendirme sistemlerinin kurulması geçmiş ile gelecek tasavvuru arasında etkili bir bağ ve yol haritası oluşturur.

 

Kurum bünyesindeki tüm sürdürülebilirlik uygulamalarının, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’yla (SDGs), alt-hedeflerle ve iklim değişikliğiyle mücadelenin gerçekçi öğeleriyle hizalanmış olması, bu doğrultudaki nitel ve nicel performans metrikleri (ESG Kriterleri) için yeni yönetim yaklaşımlarının tasarlanması ve değer zincirinin tüm halkalarında uçtan uca etki yaratabilmesi, kurumsal sürdürülebilirlik dönüşümünde kritik bir öneme sahiptir.

 

Kurumlar, sürdürülebilirlik yolculuklarındaki tüm performanslarının güncesini, hızını, kıyas noktalarını, izlenebilirliğini, gerçekçi etkisini ve başarısını Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ile görünür hâle getirirler. Küresel kuruluşlar ile paydaş ekonomisinin yaratmakta olduğu yeni ESG değerlendirme yaklaşımlarına uyumluluk sağlamak ve bu kapsamda eşanlı performans takibi gerçekleştirmek 2023-2025 döneminde izlenebilecek en doğru yol haritasıdır. Küresel piyasa ve iş dünyası için yürürlüğe giren düzenleyici çerçevelerin tümünde, iklimbilim odaklı gerçekçi karbon yönetimi ile yenilenebilir enerji politikaları geliştirmek, üretim ve tüketim yöntemlerinde gerçekçi emisyon azaltım projeksiyonları oluşturmak, sürdürülebilirlik temalı inovasyon fonksiyonlarının hızlandırılması, karbon dengeleme/fiyatlandırma/bütçeleme araçlarının kullanımı ve “net sıfır karbon firma olma hedefi” merkezi öncelikler olarak belirginleşmiştir.

 

Tüm sürdürülebilirlik unsurları, küresel ısınmanın engellenmesi için gerçekçi ve etkili emisyon azaltım hedefleri merkeziyetinin etrafında, sosyal etkisi yüksek, bütünleyici ve inovatif uydular olarak düşünülmektedir.

İnnoEM Sürdürülebilirlik Danışmanlığı’nın oluşturduğu inovasyon ve teknoloji etkileşimli bütünsel yaklaşım, firmaların kurumsal sürdürülebilirlik yolculuğunun etkililiğini daha yüksek seviyeye ulaştırmakta yeni nesil bir rehberlik sunuyor: İklimbilim Odaklı Sürdürülebilirlik yönetimiyle Karbon-Nötr Markalar” oluşturarak İnovasyon Etkileşimli Kurumsal Dönüşümünüzün doğru ve gerçekçi stratejilerle biçimlenmesine yardımcı oluyoruz.

Danışmanlık ve Eğitim Alanlarımız

 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisinin Geliştirilmesi
 • Sürdürülebilirlik Denge Analizi ve Çifte Önemlilik/Gerçekçilik (Double Materiality)
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması (GRI 2021 Standards)
 • Kurumsal Sera Gazı Envanter Hesaplamaları (Skop 1, 2, 3)
 • ISO 14064, ISO 14067 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme
 • Karbon Yönetimi'nde Bilim Temelli Hedefler (SBTi)
 • Enerji Verimliliği ve Emisyon Azaltım Stratejilerinin Geliştirilmesi
 • AB Yeşil Mutabakat, Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS), Sürdürülebilir Ürün Direktifi, Ürün Pasaportu Tebliği, Eko-Tasarım Tebliği, EU ESRS, EU CSRD ve Sınırda Karbon Vergisi (EU CBAM) Uyumluluğu
 • Karbon Fiyatlama, Yakalama, Bütçeleme ve Dengeleme (Carbon Offsets)
 • CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Uyumluluk ve Raporlama
 • Sürdürülebilirlik Odaklı Sosyal Etki ve Girişimcilik
 • Döngüsel Ekonomiye Geçiş, CTI Süreç Değerlendirme (Circular Transition Indicators)
 • Endüstriyel Simbiyoz ve Yeşil OSB İhtisas Kümelenmeleri
 • Uluslararası ESG Kriterleri’yle Uyumluluk, Nitel ve Nicel Değerlendirme

Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Sürdürülebilirlik

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurulumu
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yönetimi
 • Ulusal-Uluslararası Fon Kaynaklarına Erişim
 • Ulusal-Uluslararası Proje Yapılandırma ve Kurgu Danışmanlığı
 • Konsorsiyum Oluşturma ve Ortaklık/İşbirliği Kurma Desteği
 • Ulusal-Uluslararası Proje Yazma, Hazırlama ve Kontrat Müzakereleri
 • Proje Yürütme, Mali ve Teknik İlerleme Raporları, Eşgüdüm Çalışmaları
 • Akademik Yayın ve İşbirlikleri
 • Eğitim ve Kapasite Geliştirme Çalışmaları

Dünyamızı Beraber Kurtaralım

Her ay, gelen kutunuza en son haberleri almak için kaydolun.