Ekotasarım Yönetmeliği güncellendi

Resmi Gazete’nin 5 Şubat 2022 tarihli sayısında “Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girdi.[1]

Yönetmeliğin yayımlanması ile aynı başlıklı 10 Mart 2010 tarihli Mülga Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yönetmelik için “Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yasalarının Uyumlaştırılması Hakkında 21/10/2009 tarihli ve 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi” esas alındı.

Yönetmeliğin amacı olarak ise enerji verimliliği, çevre koruma düzeyi ve enerji arz güvenliğini artırarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması için enerji ile ilgili ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya hizmete sunulmasında, çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri hususunda bir çerçeve oluşturarak uyulması zorunlu olan gereklilikleri belirlemek belirtildi.

Yönetmelik kapsamında hazırlanacak uygulama tebliğlerin taşıması gereken şartlar ise şu şekilde sıralandı;

  • Kullanıcı açısından ürünün işlevselliği üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaması,
  • Sağlığı, güvenliği ve çevreyi olumsuz yönde etkilememesi.
  • Tüketiciler üzerinde özellikle ürünün yaşam döngüsü maliyeti ve ödenebilirliği açısından olumsuz bir etkisinin olmaması,
  • Sanayinin rekabet edebilirliği üzerinde olumsuz bir etkisinin olmaması,
  • Kural olarak, çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerinin oluşturulmasında, imalatçıları belirli bir teknolojinin kullanılması yönünde zorlamaması,
  • İmalatçılara ek idari yük getirmemesi.

kaynak: yesilekonomi.com