Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

İklim değişikliği, küresel çözümlere ihtiyaç duyan küresel bir sorundur. AB, kendi iklim hedefini artırırken ve birçok AB dışı ülkede daha az katı iklim politikalarının hakim olduğu sürece, ‘karbon sızıntısı’ olarak adlandırılan bir risk söz konusudur. Karbon sızıntısı, AB’deki şirketlerin, AB’deki iklim politikalarından daha az katı iklim politikalarının uygulandığı ülkelere karbon yoğun üretimi taşıdığı veya AB ürünlerinin daha fazla karbon salan ithalatlarla değiştirildiği durumlarda meydana gelir.

AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM), AB’ye giren karbon yoğun malların üretimi sırasında salınan karbonun adil bir fiyatını koymak ve AB dışı ülkelerde daha temiz endüstriyel üretimi teşvik etmek için önemli bir araçtır. CBAM’ın kademeli olarak uygulanması, AB endüstrisinin karbon salınımını azaltmaya destek olmak amacıyla AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki ücretsiz tahsislerin aşamalı olarak sona erdirilmesiyle uyumlu bir şekilde gerçekleşir.

CBAM, gömülü karbon emisyonları ödendiğini onaylayarak ithal edilen belirli ürünlerin üretimi sırasında oluşan karbonun fiyatının yerel üretimin karbon fiyatına eşit olduğunu ve AB’nin iklim hedeflerinin zedelenmediğini sağlayacaktır. CBAM, WTO kurallarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Son Gelişmeler

CBAM düzenlemesi, 16 Mayıs 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayınlandıktan sonraki gün yürürlüğe girdi. CBAM kendisi, 1 Ekim 2023 tarihinde geçiş döneminde uygulanmaya başlayacak ve ithalatçılar için ilk raporlama dönemi 31 Ocak 2024 tarihinde sona erecek.

AB’nin CBAM malları ithalatçılarından istenen raporlama yükümlülükleri ve CBAM mallarının üretim sürecinde oluşan gömülü emisyonları hesaplama için geçici metodoloji, 17 Ağustos 2023 tarihinde Komisyon tarafından kabul edilen Birleştirici Düzenleme ile daha da belirginleştirildi.

Ana Unsurlar

CBAM, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçiş döneminde yürürlüğe girecek. Başlangıçta, karbon yoğun üretim yapan ve karbon sızıntısı riski en yüksek olan belirli ürünler ve seçilmiş ön maddelerin ithalatına uygulanacak: çimento, demir ve çelik, alüminyum, gübreler, elektrik ve hidrojen. Bu genişletilmiş kapsama sahip olarak, CBAM tamamen uygulandığında ETS kapsamındaki sektörlerdeki emisyonların %50’sinden fazlasını yakalayacaktır. Bu geçiş döneminin amacı, tüm taraflar (ithalatçılar, üreticiler ve yetkililer) için bir pilot ve öğrenme dönemi olarak hizmet etmek ve gömülü emisyonlar hakkında bilgi toplamak ve kesin dönem için metodolojiyi geliştirmek için faydalı bilgiler toplamaktır.

CBAM’ın zaman içinde kademeli olarak uygulanması, AB ve AB dışı işletmeler, ayrıca kamu otoriteleri için dikkatli, öngörülebilir ve orantılı bir geçiş sağlamak için de izin verecektir. Bu dönemde, yeni kuralların kapsamındaki ürünlerin ithalatçıları, sadece ithalatlarındaki gömülü sera gazı emisyonları (doğrudan ve dolaylı emisyonlar) raporlamak zorunda kalacaklar ve herhangi bir finansal ödeme veya düzeltme yapmayacaklardır. Dolaylı emisyonlar, bazı sektörler için (çimento ve gübreler) geçiş döneminden sonra belirli bir metodoloji temelinde kapsama alınacaktır. Bu metodoloji, 17 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan Uygulama Düzenlemesi ve ilgili rehberlikte belirtilmiştir.

Raporlama gereksinimleri ve metodoloji üzerindeki değerlerin belirlenmesi konusunda İzleme Düzenlemesi, ilk uygulama yılında şirketlere üç şekilde rapor verme seçeneği sunmaktadır: (a) yeni metodolojiye göre tam raporlama (AB yöntemi); (b) eşdeğer üçüncü ülke ulusal sistemlerine dayalı raporlama; ve (c) referans değerlere dayalı raporlama. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sadece AB yöntemi kabul edilecektir.

Komisyon ayrıca ithalatçıların bu hesaplamaları yapmasına ve raporlamasına yardımcı olacak özel IT araçları geliştirmekte ve geçiş dönemi başladığında işletmelere destek olacak kapsamlı rehberlik, eğitim materyalleri ve eğitimler geliştirmektedir. İthalatçılardan 1

Ekim 2023 tarihinden itibaren dördüncü çeyrek verilerini toplamaları gerekecek, ancak ilk raporlarını yalnızca 31 Ocak 2024 tarihine kadar sunmaları gerekecektir.

Kalıcı sistemin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesiyle ithalatçılar her yıl bir önceki yıl içinde AB’ye ithal edilen malların miktarını ve bunların gömülü sera gazlarını beyan etmek zorunda kalacaklar. Daha sonra karşılık gelen sayıda CBAM sertifikasını teslim edecekler. Sertifikaların fiyatı, AB ETS tahvillerinin haftalık ortalama açık artırma fiyatına göre hesaplanacaktır. AB ETS kapsamında ücretsiz tahsisin kademeli olarak sona ermesi, CBAM’ın 2026-2034 döneminde kademeli olarak uygulanmasıyla aynı anda gerçekleşecektir.

Kesin sistemin yürürlüğe girmesinden önce CBAM’ın işleyişinin bir incelemesi tamamlanacak. Aynı zamanda ürün kapsamı, AB ETS kapsamındaki sektörlerde üretilen diğer malların da CBAM mekanizması kapsamına dahil edilebilirliğini değerlendirmek için gözden geçirilecektir. Rapor, bunların 2030 yılına kadar dahil edilme takvimini içerecektir.

Kaynak : https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en#resources